dimecres, 23 de gener del 2019

Les competències per a la convivència al currículum actual


En l'article “Les competències oblidades” (publicat a Senderi. Educació en valors, núm. 48, gener 2019), parlo de l'absència de les competències per a la convivència com una de les principals mancances del nou currículum competencial. Deixeu-me argumentar aquesta afirmació, fent una ullada al currículum.

En primer lloc, cal tenir present que tot i l'aparent novetat dels currículums vigents, el model competencial és previ (ja apareixia en els decrets anteriors) i es basa en les 8 competències clau definides a la recomanació comunitària 2006/962/CE[1]:

1. Comunicació en llengua materna
2. Comunicació en llengües estrangeres
3. Competències matemàtica, científica i tecnològica
4. Competència digital
5. Aprendre a aprendre
6. Competències socials i cíviques
7. Iniciativa i esperit emprenedor
8. Consciència i expressió culturals

És evident que el desplegament de les competències bàsiques no pot tenir una correspondència directa amb l'estructura d'un coneixement compartimentat en matèries, i més quan hi ha una clara diferència entre la idea de competències (enteses com a coneixements, habilitats, actituds...) i els continguts acadèmics que encara actualment tenen un pes fonamental en l'imaginari col·lectiu sobre allò que cal ensenyar i aprendre. Així, una de les principals novetats dels decrets curriculars vigents[2] és la definició de diversos àmbits que agrupen les àrees (a primària) o matèries (a secundària), a més de l'aparició de nous àmbits de caràcter transversal.

En el procés de concreció de les competències bàsiques per a cadascun d'aquests àmbits, però, no sempre és fàcil establir una correspondència amb les competències clau prèvies en les que es basa tot el model. N'hi ha (les més vinculades a les assignatures tradicionals) que són fàcilment identificables, però n'hi ha d'altres que sembla que s'han perdut o, com a mínim, s'han desdibuixat.

Fem una ullada a quins són els àmbits que es defineixen en els decrets i quins àrees o matèries agrupen:

Quadre 1. Elaboració pròpia
ÀMBITS DE PRIMÀRIA
ÀMBITS DE SECUNDÀRIA
Àmbits
Àrees
Àmbits
Matèries
Lingüístic
Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, (Aranès), Llengües estrangeres
Lingüístic
Llengua catalana i literatura, Llengua castellana i literatura, (Aranès), Llengües estrangeres, Llatí
Matemàtic
Matemàtiques
Matemàtic
Matemàtiques
Coneixement del medi
Medi natural, Medi social i cultural
Científico-tecnològic
Ciències de la naturalesa, Tecnologia, Informàtica, Cultura científica
Social
Ciències socials, Cultura clàssica, Emprenedoria, Economia
Artístic
Educació artística
Artístic
Música, Educació visual i plàstica, Arts escèniques i dansa
Educació física
Educació física
Educació física
Educació física
Educació en valors
Valors socials o cívics, Religió
Cultura i valors
Cultura i valors ètics, Filosofia, Religió
Digital
TRANSVERSAL
Digital
TRANSVERSAL
Aprendre a aprendre[3]
TRANSVERSAL
Personal i social
TRANSVERSAL
Autonomia i iniciativa personal
TRANSVERSALUna lectura atenta dels documents referència per al desplegament del currículum competencial que ha anat publicant el Departament d'Ensenyament[4] d'ençà de l'entrada en vigor dels decrets curriculars (amb el detall i orientacions per al desenvolupament de les competències específiques per a cada àmbit de coneixement i per als àmbits transversals) ens ajuda a identificar on han anat a parar les competències clau inicials. 

Per una banda, podem observar un ampli desplegament d'algunes d'aquestes: la comunicació (tant en llengua materna com en llengües estrangeres), la competència matemàtica, científica i tecnològica, la competència digital i la consciència i expressió culturals. Més complex és saber com abordar des d'aquest currículum les tres competències clau restants, clarament transversals: la competència d'aprendre a aprendre (5), les competències socials i cíviques (6), i la iniciativa i esperit emprenedor (7).

Pel que fa a les 3 competències restants, sembla que hi ha la voluntat de recuperar-les, ni que sigui parcialment. A primària, tot i que no apareix inicialment en el decret curricular, el Departament d'Ensenyament a la seva pàgina web defineix dos nous àmbits transversals[5]: l'àmbit d'aprendre a aprendre (amb el corresponent document d'orientacions) i l'àmbit d'autonomia i iniciativa personal. I a secundària,  en el document d'orientacions de l'àmbit transversal de competències personals i socials (present en el decret curricular però sense concreció), s'incorpora explícitament una dimensió d'aprendre a aprendre.

I on queda la 6a competència clau, la de les competències socials i cíviques, la més directament relacionada amb la convivència? Em sembla evident que aquesta és la que caldria desenvolupar d'una manera més clara si volem donar resposta als reptes que plantejàvem. Recordem la definició que en feia la recomanació 2006/962/CE:
Estas competencias incluyen las personales, interpersonales e interculturales y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al compromiso de participación activa y democrática[6].

A primària, aquesta competència només és directament identificable a l'àmbit d'educació en valors (amb poc pes horari i sense cap proposta de gradació de les competències –per tant, molt difícilment avaluable-), a l'àmbit de medi natural i social (dimensió ciutadana) i a l'àmbit lingüístic (dimensió plurilingüe i intercultural).
A secundària, a l'àmbit de cultura i valors (també amb poc pes horari i sense proposta de gradació), a l'àmbit social (dimensió ciutadana) i a l'àmbit lingüístic (dimensió actitudinal i plurilingüe –també sense gradació-). Lluny, per tant, de ser una competència realment transversal o de tenir el pes d'altres.

També a secundària, es podia preveure que aquesta competència tingués un pes específic en l'àmbit transversal les competències personals i socials. Aquest àmbit s'inclou específicament en el decret curricular de secundària però sense concretar ni les dimensions ni les competències que hauria d'incorporar (a diferència de la resta d'àmbits específics i transversals, clarament detallats). Finalment, en la publicació del document d'orientació per al desplegament d'aquest àmbit, que el Departament d'Ensenyament va publicar el juliol de 2018[7] (l'últim de la col·lecció), s'hi defineixen 3 dimensions, únicament amb 4 competències:

Quadre 2. Elaboració pròpia
Dimensió autoconeixement
Competència 1. Prendre consciència d'un mateix i implicar-se en el procés de creixement personal
Dimensió aprendre a aprendre
Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi aprenentatge
Competència 3. Desenvolupar habilitats i actituds que permetin afrontar els reptes de l'aprenentatge al llarg de la vida
Dimensió participació
Competència 4. Participar a l'aula, al centre i a l'entorn de manera reflexiva i responsable

Sorprèn que en aquesta concreció tingui un pes clar la dimensió personal però, en canvi, les dimensions interpersonal i intercultural (recollides en la concreció de la 6a competència clau de la recomanació 2006/962/CE) són clarament residuals o fins i tot inexistents.

Per tot això es pot afirmar que les competències necessàries i més clarament vinculades al treball per a la convivència (les competències personals i socials, i dins d'aquestes, més específicament les interpersonals i les interculturals), tenen una presència escassa i poc rellevant en currículum, tant a primària com a secundària.

Marta Casas[1] Recomanació de la CE sobre les competències clau per a l'aprenentatge permanent (2006). Consultable a: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=celex:32006H0962. Aquesta recomanació està basada en el conegut informe DeSeCo, de 2003, de definició i selecció de competències en l'àmbit educatiu. Podeu consultar-ne un resum a: http://deseco.ch/bfs/deseco/en/index/03/02.parsys.78532.downloadList.94248.DownloadFile.tmp/2005.dscexecutivesummary.sp.pdf
[3] Inicialment aquest àmbit (Aprendre a aprendre) i el següent (Autonomia i iniciativa personal) no apareixen en el decret, però sí en la proposta de desplegament de competències bàsiques per àmbits que fa el Departament d'Ensenyament.
[5] Almenys, així apareix a la pàgina web del currículum de primària, en l'apartat de Competències Bàsiques – Àmbits: http://xtec.gencat.cat/ca/curriculum/primaria/competencies-basiques-ambits/Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada